Năng lực thiết bị

In

 

Xe xúc lật

Máy khoan cọc nhồi

Xe lao dầm

Thiết bị thi công

Trạm trộn bê tông

Xe chuyển trộn bê tông và xe cẩu tại công trường