Công trường Cầu Số 2 - Đà Nẵng

Thứ ba, 06 Tháng 12 2016 03:41 525vn
In

Tên công trình : Công trình Cầu số 2 - Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng

Địa điểm : TP. Đà Nẵng

Gía trị gói thầu : 44.756.637.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 360 ngày

Bãi đúc dầm số 1 do Đội xây lắp 4 thi công

Bãi đúc dầm số 2 do Đội xây lắp 5 thi công

Mũi thi công đóng cọc số 1

Mũi thi công đóng cọc số 2

Thi công đóng cọc tại công trường

Công nhân lắp đặt ván khuôn thân Mố M1

Trạm trộn bê tông tại công trình