Hình ảnh thi công cầu Đại Lộc

525vn
In

 

Một số hình ảnh tại công trường Cầu Đại Lộc